Ali Hussain

Ali Hussain

@AleeVoice

Followers34K
Following600

Member of Parliament. Lawyer by profession.

Male', Maldives.
Joined on May 25, 2012
Statistics

We looked inside some of the tweets by @AleeVoice and here's what we found interesting.

Inside 100 Tweets

Time between tweets:
4 days
Average replies
13
Average retweets
41
Average likes
180
Tweets with photos
20 / 100
Tweets with videos
0 / 100
Tweets with links
0 / 100

Strongly condemn the cowardly acts of terrorist bomb blasts in Sri Lanka killing many innocent lives. I am deeply saddened and shocked. My sincere and heartfelt condolences for the bereaved family members who have suffered a huge and unimaginable loss.

1
19
111

Quoted @Mihaarunews

ބިން މިލްކުކުރެވޭ އިސްލާހު އުވާލަން މަޖިލިހުން ފާސްކޮށްފި https://mihaaru.com/news/53403 

Eyruves adhi mihaaruves dhivehi raajjeyge bin beyruge faraaithakah vikkumaai aharen dhekolhu. Miadhu #heylaa campaign hingi kudhin ufaa kuraane @ishahr and @mabrouq

5
27
106

Quoted @Mihaarunews

ކެންދޫގެ ވޯޓު ބާތިލްކުރަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް: އީސީ https://mihaaru.com/news/53225 

Alhamdhulillaahi.

18
49
381

Kendhoo dhaairaa ge enmehai lobuvethi rayyithunnnah varah bodah shukuriyyaa. Alhugandah thiya kurevvi ithubaaru dhamahattaanan, IA.

41
99
624

Alhamdhulillaahi. The people of Kendhoo Constituency won it. Thank you all.

105
136
933

މަޖިލީހުގައި ތިބެންވީ އަލީ ހުސެއިން ފަދަ މެމްބަރުން: އަލީ ވަހީދު

4
26
85

މަންދޫބުން ކަނޑައަޅަންވާނީ ގާބިލުކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމަށް ބަލައިގެން

2
4
8
We are having a panel discussion tonight at 9:00pm with @AleeVoice , @AnaraNaeem & @evattey to discuss the need for an open parliament and what we can do to open the parliament.

20 seats are open for public. Send us a message to confirm your seat.

#OpenParliamentMV

We are having a panel discussion tonight at 9:00pm with @AleeVoice , @AnaraNaeem & @evattey to discuss the need for an open parliament and what we can do to open the parliament. 20 seats are open for public. Send us a message to confirm your seat. #OpenParliamentMV

Quoted @DrHussainHassan

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް 2019 ގެ އިންތިޚާބުގައި، ކެންދޫ ދާއިރާއަށް އަޅުގަނޑަށް ވޯޓު ލެވޭނަމަ، ވޯޓްލާނީ ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3، އޮނަރަބްލް ޢަލީ ޙުސައިން އަށް. ޢަލީ ރައްޔިތުންނަށް ތެދުވެރިވާނެ. ޢަލީ ފައިސާ އަކަށް ނުވިކޭނެ! #Majilis19 #KendhooDhaairaa #VoteForAliHussain @AleeVoice

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް 2019 ގެ އިންތިޚާބުގައި، ކެންދޫ  ދާއިރާއަށް އަޅުގަނޑަށް ވޯޓު ލެވޭނަމަ، ވޯޓްލާނީ ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3، އޮނަރަބްލް ޢަލީ ޙުސައިން އަށް. ޢަލީ ރައްޔިތުންނަށް ތެދުވެރިވާނެ. ޢަލީ ފައިސާ އަކަށް ނުވިކޭނެ!
#Majilis19 #KendhooDhaairaa  #VoteForAliHussain 
@AleeVoice

Alhugaduves Ali Hussain ah!

7
28
110
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް 2019 ގެ އިންތިޚާބުގައި، ކެންދޫ  ދާއިރާއަށް އަޅުގަނޑަށް ވޯޓު ލެވޭނަމަ، ވޯޓްލާނީ ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3، އޮނަރަބްލް ޢަލީ ޙުސައިން އަށް. ޢަލީ ރައްޔިތުންނަށް ތެދުވެރިވާނެ. ޢަލީ ފައިސާ އަކަށް ނުވިކޭނެ!
#Majilis19 #KendhooDhaairaa  #VoteForAliHussain 
@AleeVoice

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް 2019 ގެ އިންތިޚާބުގައި، ކެންދޫ ދާއިރާއަށް އަޅުގަނޑަށް ވޯޓު ލެވޭނަމަ، ވޯޓްލާނީ ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3، އޮނަރަބްލް ޢަލީ ޙުސައިން އަށް. ޢަލީ ރައްޔިތުންނަށް ތެދުވެރިވާނެ. ޢަލީ ފައިސާ އަކަށް ނުވިކޭނެ! #Majilis19 #KendhooDhaairaa #VoteForAliHussain @AleeVoice

14
33
117
Yesterday evening I attended a seminar on Seagrass. I realized that seagrass is as important as corals and mangroves for our sustenance and environmental protection. We have more reasons than ever to celebrate World Seagrass Day.

Yesterday evening I attended a seminar on Seagrass. I realized that seagrass is as important as corals and mangroves for our sustenance and environmental protection. We have more reasons than ever to celebrate World Seagrass Day.

13
43
139

Quoted @Mihaarunews

ރާއްޖޭގައި ސަރުކާރުން ހިލޭ ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައިދޭން ފަށައިފި https://mihaaru.com/news/50250 

Hama miyaa eku dharivarunge kiyevumaa masakkathuge dhaairaa aai gulhuvaigen rangalhu fenvaruge thamreenaai thajuribaa hoadhumuge furusathuves libeyne magu thanavas kohdhdhinun muhinmu.

2
26
65

Quoted @ErikSolheim

The Indian state of Sikkim is now 100% organic. No fertilizer. No pesticides. Demand for organic food grew 16% globally last year. India has highest percentage of organic farming anywhere in the world. Hats off!

The Indian state of Sikkim is now 100% organic.
No fertilizer. No pesticides. Demand for organic food grew 16% globally last year. India has highest percentage of organic farming anywhere in the world. Hats off!

We all should revert back to organic farming and create a separate market for healthy organic produce. May be the increase in number of cancer patients in Maldives will have some connection with the amount of fertilizers and pesticides used in agriculture produce.

Quoted @Mihaarunews

ޖުޑީޝަރީ އިސްލާހުކުރުމާ ބެހޭ ސެމިނާއެއް ބާއްވަނީ https://mihaaru.com/news/50182 

Mee Judiciary islaahu kuran jeheykamah khudhu judiciareen vaa i’uthiraafeh. Ithurah mivaahaka ehen meehaku konme gothakah dhekkiyas hageegai badhale nuvaane.

5
27
83

I have started talking about judicial reform since early 2009. I have been always a critic of the existing judicial system and the way the judges were appointed. Nothing has changed since then. Also please note that my lawyer license is still under suspension imposed by the SC.

21
78
228

Rajjeyge khaarijee siyaasathu onnanvaanee evves baegge nufoozuge dhashunuve minivan kamaaeku thibeveyne gothakah. Rajjeyge maskanduthakugai beyruge bayakah masverikan kurumuge furusathu ves ovegen nuvaane. Masverikamaa aharemenge minivankamaa vanee gulhi laamehifa.

13
60
169

Mee rahthakuge rajje eh. Jazeeraa gaumeh. Greater Male’ sarahadhudhugai ithuru buriju thakeh alhaigen Male’ge thojjehumah halleh nulibeyne. Male’ noon ehen thanakah MNU badhalukoh, Atholhu thakugai ithuru vazeefaa uffadhdhaigen noonee Male’ akah luyeh nulibeyne.

8
47
132

Quoted @Mihaarunews

މާލެ ތޮއްޖެހުމުގެ އަސްލަކީ މަރުކަޒީ ވިސްނުން: ރައީސް https://mihaaru.com/news/50011 

Hinavaraai Naifarun adhi Kulhudhuffushin hikimahaai kufuraa adhi roanu hifagen Kolhunbah dhathuru kureeves hama dhivehin. Thinadhoo aai Adduge furedhdhi odi faharaai banbaraas thakugai karathakah dhathu kureeves hama dhivehin.

2
24
71

Quoted @M_Hameedh

On a leg to visit all islands in Baa Atoll where police has a presence. Had a chance to witness the closing event of #baabarcrawl on the island of Baa Kendhoo. Kudos to all swimmers and organisers. Got coloured by Hon. Tourism Minister @ali20waheed. 😀@AleeVoice

On a leg to visit all islands in Baa Atoll where police has a presence. Had a chance to witness the closing event of #baabarcrawl on the island of Baa Kendhoo. Kudos to all swimmers and organisers. Got coloured by Hon. Tourism Minister @ali20waheed. 😀@AleeVoice

It was the best surprise we had in Kendhoo today to see you right there to witness the jubilant celebrations of the historic swim.

It was such a wonderful and fulfilling experience to swim with the amazing swimmers of #BaaBRCrawl from Hulhudhoo to Gemendhoo and from Gemendhoo to Kendhoo. My inspiration to swim in the open sea is @HuShameem. Thank you all for promoting Baa Atoll.

It was such a wonderful and fulfilling experience to swim with the amazing swimmers of #BaaBRCrawl from Hulhudhoo to Gemendhoo and from Gemendhoo to Kendhoo. My inspiration to swim in the open sea is @HuShameem. Thank you all for promoting Baa Atoll.

1
16
103
Next Page