#قاضیانو

Last Seen Tags

منظوری 30 فیصد #معاش #امتیازی برای #قضات و #څارنوالان #زن در #ولایات - په #ولایتونو کې د #ښځینه #قاضیانو او #څارنوالانو په #معاشونو کې د دېرش سلنه ډېرښت منظوري

Next Page