#پژوهشگران_تاریخ_جنگ

Last Seen Tags

برادر گرانقدر جناب آقای @ir_rezaee  با توجه به شبهات و ابهامات موجود درباره اظهارات جنابعالی درباره #عملیات_کربلای_چهار خواهشمند است با برگزاری کنفرانسی خبری و دعوت از #پژوهشگران_تاریخ_جنگ و #اهالی_رسانه  برای آگاهسازی افکار عمومی و رفع شبهات درباره #اتفاقات_جنگ پیشقدم شوید.

برادر گرانقدر جناب آقای @ir_rezaee با توجه به شبهات و ابهامات موجود درباره اظهارات جنابعالی درباره #عملیات_کربلای_چهار خواهشمند است با برگزاری کنفرانسی خبری و دعوت از #پژوهشگران_تاریخ_جنگ و #اهالی_رسانه برای آگاهسازی افکار عمومی و رفع شبهات درباره #اتفاقات_جنگ پیشقدم شوید.

7
14
182
آقای @ir_rezaee خوب به این عکس نگاه کنید.یکی از #۱۷۵غواص_شهید است.آیا این شهدا می دانستند که در #کربلای_چهار قرار است دشمن را فریب دهند یا آنها هم #فریب خوردند؟ آقای #محسن_رضایی لطفا #کنفرانس_خبری بگذارید تا #پژوهشگران_تاریخ_جنگ پرسشهایشان را از شما بپرسند.

آقای @ir_rezaee خوب به این عکس نگاه کنید.یکی از #۱۷۵غواص_شهید است.آیا این شهدا می دانستند که در #کربلای_چهار قرار است دشمن را فریب دهند یا آنها هم #فریب خوردند؟ آقای #محسن_رضایی لطفا #کنفرانس_خبری بگذارید تا #پژوهشگران_تاریخ_جنگ پرسشهایشان را از شما بپرسند.

0
0
17
آقای @ir_rezaee خوب به این عکس نگاه کنید.یکی از #۱۷۵غواص_شهید است.آیا این شهدا می دانستند که در #کربلای_چهار قرار است دشمن را فریب دهند یا آنها هم #فریب خوردند؟آقای #محسن_رضایی لطفا #کنفرانس_خبری بگذارید تا #پژوهشگران_تاریخ_جنگ پرسشهایشان را از شما بپرسند.

آقای @ir_rezaee خوب به این عکس نگاه کنید.یکی از #۱۷۵غواص_شهید است.آیا این شهدا می دانستند که در #کربلای_چهار قرار است دشمن را فریب دهند یا آنها هم #فریب خوردند؟آقای #محسن_رضایی لطفا #کنفرانس_خبری بگذارید تا #پژوهشگران_تاریخ_جنگ پرسشهایشان را از شما بپرسند.

11
82
613
Next Page