ನನಗೊಂದು doubt..! ಮಗುಗೆ ಗಡ್ಡ ಚುಚ್ಚಲ್ವಾ?😂
ನನೊಬ್ಬನಿಗೆನಾ ಈ doubt ಬಂದಿರೋದು? ನಿಮಗ್ಯಾರಿಗೂ ಬಂದಿಲ್ವಾ??? 😂🤔

ನನಗೊಂದು doubt..! ಮಗುಗೆ ಗಡ್ಡ ಚುಚ್ಚಲ್ವಾ?😂 ನನೊಬ್ಬನಿಗೆನಾ ಈ doubt ಬಂದಿರೋದು? ನಿಮಗ್ಯಾರಿಗೂ ಬಂದಿಲ್ವಾ??? 😂🤔

16
27
417
Likes
  • rsabhidacchu
  • Siddara60570932
  • Umeshnikil93
  • Muju650650
  • ArjunHK3
  • Arvind1m1methre
  • sridharsri2611
  • akinhd
  • SunikSudeepa
Replies