#شوګیری

Here can be your content

Promote Yourself on Twipu

Promote Yourself on Twipu

خوږیږی دا په ورانو لارو چې ګرځیږي اوس ماشوم دې په مینه څه پوهیږي بند مې دهغه زړه د زلفو په زندان کړه ساقی ورته لبان شی په مستي یې نه پوهیږي . . #شپه #ګلان #رنګونه #بېخوبی #شوګیری @… https://www.instagram.com/p/BlO9tIeD7ni/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=iujnjyx92kei …

0
0
3

ﺳـــﺒﺎ ﺑ‌‍ـــﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺑﻴﺴﺘــــﺮﻩ خرڅوم ﻫﺴﻰ ﻫﻢ ﻧﻪ ﺭﺍﺯﻯ ﺩﺷﭙﻲ ﺧﻮﺑـــــــﻮﻧﻪ #شــــوګـــيری

0
1
9
Next Page