#trafffic_jam

वरळी, लोअर परळ, डिलाईल रोड, एल्फिन्स्टन या परिसरातील #trafffic_jam कमी करण्यासाठी गिरण्यांच्या जागेतील २० हजार वाहनतळांची (#Parking) जागा वापरासाठी तातडीने खुली करा
अशी महानगरपालिका प्रशासनाकडे मागणी केली. 
@ShivSena #worli #parking #trafficsolution @AGSawant @KishoriPednekar https://t.co/WZlThfe5e4

वरळी, लोअर परळ, डिलाईल रोड, एल्फिन्स्टन या परिसरातील #trafffic_jam कमी करण्यासाठी गिरण्यांच्या जागेतील २० हजार वाहनतळांची (#Parking) जागा वापरासाठी तातडीने खुली करा अशी महानगरपालिका प्रशासनाकडे मागणी केली. @ShivSena #worli #parking #trafficsolution @AGSawant @KishoriPednekar https://t.co/WZlThfe5e4

Next Page